Privacy beleid van iki Travels BV

Iki Travels hecht veel waarde aan zijn klanten en aan uw vertrouwen in onze organisatie en daarom ook aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

In ons privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan deze gegevens.

Iki Travels houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt, de betreffende doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Als iki Travels zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid of in algemenere zin over de wet op de privacy, vragen heeft kunt u contact met ons op nemen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door iki Travels verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan iki Travels de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen (volgens paspoort);
 • Tussenvoegsel (volgens paspoort);
 • Achternaam (volgens paspoort);
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Maaltijdrestricties;
 • Lichamelijke beperkingen, die uw reis beïnvloeden;
 • Kopie paspoort (in enkele gevallen);
 • Kopie Belgisch rijbewijs (in enkele gevallen).

Uw persoonsgegevens worden door iki Travels opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot twee jaar na afloop van de reis in verband met de vorderingsrechten van de reiziger. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door iki Travels verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan iki Travels de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door iki Travels enkel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende men aangemeld is.

We willen u alleen marketinguitingen verzenden als u hierin geïnteresseerd bent. U kunt zich afmelden van onze marketingcommunicatie door op de link ‘afmelden’ in al onze e-mails of door contant met ons op te nemen.

Wij verstrekken geen persoonsgegeven aan derden voor marketingdoeleinden.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door iki Travels verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan iki Travels de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie diploma;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door iki Travels opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsverhouding met iki Travels heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van uw individuele rondreizen in Azië;
 • Het verzorgen van trein- en vliegtickets;
 • Het verzorgen van reis en/of annuleringsverzekeringen
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Buiten de EU

Wij verstrekken enkel en alleen persoonsgegevens buiten de EU aan onze vaste lokale agenten welke gevestigd zijn in de landen waar de rondreis plaatsvindt om uw reis uit te voeren.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan zestien jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Iki Travels bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens iki Travels van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Medewerkers hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens, die voor uitvoering van hun opdracht c.q. werkzaamheden noodzakelijk zijn;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Iki Travels maakt geen gebruik van eigen cookies;
 • Cookies van derden. Wij maken op onze websites gebruik van Google Analytics en Google Adwords
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw (een deel van) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contact gegevens

iki Travels
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
Telefoonnummer Nederland: +31 70 820 03 24
Telefoonnummer België: + 32 3 80 80 263
E-mailadres: info@ikitravels.nl